Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

1841 a487 500
Reposted fromdivi divi viamemez memez

October 12 2019

9852 e2af 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadirtyliar dirtyliar
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadirtyliar dirtyliar
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viadirtyliar dirtyliar
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie viadirtyliar dirtyliar
Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainto-black into-black
4015 f306
Reposted fromLunarr Lunarr viafilmowy filmowy
Szczęście jest pragnieniem powtarzalności. 
— M. Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted frombrainless brainless viajestemjeden jestemjeden
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"

October 06 2019

8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viablackmoth7 blackmoth7
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viablackmoth7 blackmoth7
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu vialiveindarkness liveindarkness
7332 af16 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaplants plants
1486 64ff 500
Reposted fromVinroli Vinroli vialiveindarkness liveindarkness
9035 2c9e
Reposted fromtichga tichga viadancingwithaghost dancingwithaghost
7285 f93b 500
5016 450b 500
*axe is missing
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viablackmoth7 blackmoth7
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viadirtyliar dirtyliar

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl