Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

June 27 2019

1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viablackmoth7 blackmoth7

June 23 2019

4754 e756

June 21 2019

Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema vialiveindarkness liveindarkness

June 16 2019

June 13 2019

6768 9c84
Reposted fromkarahippie karahippie viadirtyliar dirtyliar

June 10 2019

2971 c052 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viainto-black into-black
3560 0bec
Reposted fromsosna sosna viainto-black into-black
2518 b4af 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
Reposted fromfelicka felicka viainto-black into-black
Reposted fromgruetze gruetze viainto-black into-black
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viablackmoth7 blackmoth7

June 06 2019

2534 61c5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLonePoProstu LonePoProstu
2908 c3b6
Reposted fromkartofel kartofel viablackmoth7 blackmoth7

June 05 2019

9233 4336 500
Reposted fromerq erq viablackmoth7 blackmoth7

May 28 2019

9714 1a54
Reposted fromsavatage savatage viabookart bookart
2534 61c5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainto-black into-black

May 22 2019

7308 092c 500
Sztuczne Fiołki
Reposted fromhormeza hormeza viat-e-x-t t-e-x-t
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl