Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

September 04 2019

8639 35c4 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaspecific-humor specific-humor
0678 332d 500
miał ;-;
9476 0b77 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaspecific-humor specific-humor
7626 dddd
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viainto-black into-black
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor
1446 156b 500
Reposted fromfungi fungi viaspecific-humor specific-humor
1996 af6e 500
Reposted fromtichga tichga viaLonePoProstu LonePoProstu
2240 5027 500
7081 204f 500
Reposted fromxawery xawery viadirtyliar dirtyliar
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viadirtyliar dirtyliar
Reposted fromtfu tfu viadirtyliar dirtyliar
1959 aa33 500
Reposted fromtfu tfu viadirtyliar dirtyliar
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viadirtyliar dirtyliar
Reposted fromoll oll viadirtyliar dirtyliar

August 17 2019

Najcięższe brzemię nas powala, przyciska do ziemi, upadamy pod nim. Ale w poezji miłosnej wszystkich wieków kobieta pragnie być obciążona brzemieniem męskiego ciała. Najcięższe brzemię jest jednocześnie obrazem najintensywniejszej pełni życia. Im cięższe brzemię, tym nasze życie bliższe jest ziemi, tym jest realniejsze i prawdziwsze.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym?
Einmal ist keinmal, powtarza sobie Tomasz niemieckie przysłowie. Jeśli coś zdarza się raz, to jakby nie zdarzyło się nigdy. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty

August 12 2019

warszawa zoo.

July 21 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl