Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vialiveindarkness liveindarkness

March 18 2018

6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

March 16 2018

8870 307c

March 14 2018

9852 f585 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianasze nasze

March 09 2018

Co chciałem wtedy powiedzieć? Nie pamiętam. Może nic ważnego. Ale dla mnie to były najważniejsze słowa w moim życiu, jakie chciałem powiedzieć, a których nie powiedziałem. Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych. Nie sądzi pan?
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty

March 08 2018

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
3877 67f2
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaohhwell ohhwell

February 28 2018

7149 7a22 500
Reposted fromfungi fungi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaflesz flesz
2732 1333 500

banshy:

Untitled by Iherok

Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden

February 24 2018

1398 016f 500
Reposted froms3 s3 viainto-black into-black
2379 f39b 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black

February 15 2018

Reposted fromavooid avooid viay-xcv-y y-xcv-y

February 12 2018

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viainto-black into-black

February 08 2018

"Marek Hłasko mówił:
Chrystus chciał uzdrowić
naród
to go ukrzyżowali.
Nie należy się wygłupiać."

E. Kurzawa

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viadirtyliar dirtyliar

February 07 2018

7516 c463
Niektórzy powinni brać przykład. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl