Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

4699 869c 500
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadirtyliar dirtyliar
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viadirtyliar dirtyliar
5623 3eed
Reposted fromels els viadirtyliar dirtyliar
0549 f7c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainto-black into-black
6432 ac79 500
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viadancingwithaghost dancingwithaghost

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
4531 0e67 500
Reposted fromerq erq viadancingwithaghost dancingwithaghost
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

2825 397d 500
Reposted fromelles elles viay-xcv-y y-xcv-y
4818 35d6 500
Reposted fromjazziee jazziee viablackmoth7 blackmoth7
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viablackmoth7 blackmoth7

June 23 2018

I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromumorusana umorusana vialiveindarkness liveindarkness
5926 2189
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viay-xcv-y y-xcv-y

June 22 2018

0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl