Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
4876 c558 500
Beksińscy. Album Wideofoniczny, M. Borchardt (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viainto-black into-black
8615 4c37
bats
Reposted fromdelima delima viainto-black into-black

January 18 2020

- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viablackmoth7 blackmoth7

January 08 2020

4512 400b
Reposted fromGIFer GIFer viadirtyliar dirtyliar

January 07 2020

9561 8ed9 500
Reposted frommangoe mangoe viablackmoth7 blackmoth7
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viablackmoth7 blackmoth7
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viablackmoth7 blackmoth7

January 03 2020

3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viasambaanka sambaanka

January 02 2020

4140 07a2 500
Reposted fromnulaine nulaine viaindisputabel indisputabel

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viablackatlass blackatlass
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaapatyczna apatyczna
4512 400b
Reposted fromGIFer GIFer viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl